فرم تحویل پروژه

  • اعلام دارم سایت خود را به صورت کامل از شرکت ایده تکنولوژی صفاهان دریافت نموده ام و سپس پس از آن تا یک سال می توانم از خدمات پشتیبانی که در قرارداد خود ذکر شده است را استفاده نمایم.